Biographical Dictionary of the People's Republic of China

Editor/Author Song, Yuwu
Publication Year: 2013
Publisher: McFarland

Price: Core Collection Only
ISBN: 978-0-7864-3582-1
Category: Biography
Book Status: Available
Table of Contents

The book documents nearly 600 Chinese individuals who contributed, for better or worse, to the development of Chinese life and culture since the founding of the People's Republic of China in 1949.

Share this

Table of Contents

 • Preface
 • About the Contributors
 • The Biographical Dictionary
 • Ah, Cheng (Zhong Acheng 1949-)
 • Ah, Jia (1907-1994)
 • Ai, Qing (1910-1996)
 • Aisin, Ghiorroh Pu Jie (1907-1994)
 • Aisin, Ghiorroh Pu Yi (1906-1967)
 • Ai, Siqi (1910-1966)
 • Ai, Weiwei (1957-)
 • Ai, Wu (1904-1992)
 • Ai, Xuan (1947-)
 • Alai (1959-)
 • Alley, Rewi (1897-1987)
 • Amat, Ismail (1935-)
 • Askar-Hui, Lang (Aisika'er 1964-)
 • Bai, Hua (1930-)
 • Bai, Rubing (1912-1994)
 • Bai, Shouyi (1909-2000)
 • Bai, Shuxiang (1939-)
 • Bai, Yang (1920-1996)
 • Bai, Yansong (1968-)
 • Ba, Jin (1904-2008)
 • Bao, Tong (1932-)
 • Bao, Zunxin (1937-2007)
 • Bateer, Mengke (1975-)
 • Bei, Dao (1949-)
 • Bian, Zhilin (1910-2000)
 • Bi, Shumin (1952-)
 • Bo, Xilai (1949-)
 • Bo, Yibo (1908-2007)
 • Cai, Chang (1900-1990)
 • Cai, Chusheng (1906-1968)
 • Cai, Tingkai (1892-1968)
 • Can, Xue (1953-)
 • Cao, Gangchuan (1935-)
 • Cao, Yu (1910-1996)
 • Chai, Ling (1966-)
 • Chai, Zemin (1916-2010)
 • Chang, Xiangyu (1923-2004)
 • Chen, Baichen (1908-1994)
 • Chen, Bochui (1906-1997)
 • Chen, Boda (1904-1989)
 • Chen, Danqing (1953-)
 • Chen, Geng (1903-1961)
 • Cheng, Qian (1882-1968)
 • Cheng, Siyuan (1908-2005)
 • Chen, Hansheng (1897-2004)
 • Chen, Haosu (1942-)
 • Chen, Huangmei (1913-1996)
 • Chen, Jiageng (Tan Kah Kee 1874-1961)
 • Chen, Jingrun (1933-1996)
 • Chen, Kaige (1952-)
 • Chen, Liangyu (1946-)
 • Chen, Rong (1936-)
 • Chen, Tianqiao (1973-)
 • Chen, Wangdao (1891-1977)
 • Chen, Xilian (1915-1999)
 • Chen, Xitong (1930-)
 • Chen, Yi (1901-1972)
 • Chen, Yifei (1946-2005)
 • Chen, Yinque (1890-1969)
 • Chen, Yizi (1940-)
 • Chen, Yonggui (1914-1986)
 • Chen, Yuan (1918-2004)
 • Chen, Yun (1905-1995)
 • Chen, Zaidao (1909-1993)
 • Chen, Zhili (1942-)
 • Chen, Zhongshi (1942-)
 • Chi, Haotian (1929-)
 • Chi, Li (1957-)
 • Chu, Anping (1909-1966)
 • Cui, Jian (1961-)
 • Cui, Wei (1912-1979)
 • Cui, Yueli (1920-1998)
 • Dai, Ailian (1916-2006)
 • Dai, Houying (1938-1996)
 • Dai, Naidie (1919-1999)
 • Dai, Qing (1941-)
 • Dalai, Lama (1935-)
 • Deng, Jiaxian (1924-1986)
 • Deng, Liqun (1915-)
 • Deng, Pufang (1944-)
 • Deng, Tuo (1912-1966)
 • Deng, Xiaoping (1904-1997)
 • Deng, Yaping (1973-)
 • Deng, Yingchao (1904-1992)
 • Deng, Zihui (1896-1972)
 • Ding, Cong (1916-2009)
 • Ding, Guangen (1929-2012)
 • Ding, Lei (1971-)
 • Ding, Ling (1904-1986)
 • Ding, Zilin (1936-)
 • Dong, Biwu (1886-1975)
 • Dong, Leshan (1924-1999)
 • Du, Daozheng (1923-)
 • Duo, Duo (1951-)
 • Du, Runsheng (1913-)
 • Epstein, Israel (1915-2005)
 • Fan, Changjiang (1909-1970)
 • Fang, Cheng (1918-)
 • Fang, Lizhi (1936-2012)
 • Fang, Yi (1916-1997)
 • Fan, Wenlan (1893-1969)
 • Fan, Zeng (1938-)
 • Fei, Junlong (1965-)
 • Fei, Mu (1906-1951)
 • Fei, Xiaotong (1910-2005)
 • Feng, Jicai (1942-)
 • Feng, Lun (1959-)
 • Feng, Mu (1919-1995)
 • Feng, Qiyong (1924-)
 • Feng, Xiaogang (1958-)
 • Feng, Xuefeng (1903-1976)
 • Feng, Yidai (1913-2005)
 • Feng, Youlan (1895-1990)
 • Feng, Zhi (1905-1993)
 • Feng, Zikai (1898-1975)
 • Fu, Baoshi (1904-1964)
 • Fu, Cong (1934-)
 • Fu, Gengchen (1935-)
 • Fu, Lei (1908-1966)
 • Fu, Mingxia (1978-)
 • Fu, Quanyou (1930-)
 • Fu, Zuoyi (1895-1974)
 • Gan, Yang (1952-)
 • Gao, Gang (1902-1955)
 • Gao, Shiqi (1905-1988)
 • Gao, Xiaosheng (1928-1999)
 • Gao, Xingjian (1940-)
 • Gao, Yaojie (1927-)
 • Geng, Biao (1909-2000)
 • Ge, You (1957-)
 • Gong, Li (1965-)
 • Gong, Mu (1910-1998)
 • Guan, Shanyue (1912-2000)
 • Gu, Changwei (1957-)
 • Gu, Cheng (1956-1993)
 • Gu, Hua (1942-)
 • Gu, Jiegang (1893-1980)
 • Gu, Mu (1914-2009)
 • Guo, Fenglian (1946-)
 • Guo, Lanying (1929-)
 • Guo, Moruo (1892-1978)
 • Gu, Yuan (1919-1996)
 • Gu, Zhun (1915-1974)
 • Haizi (1964-1989)
 • Ha, Jin (1956-)
 • Han, Dongfang (1963-)
 • Han, Han (1982-)
 • Han, Meilin (1936-)
 • Han, Shaogong (1953-)
 • Han, Xianchu (1913-1986)
 • Han, Xiaopeng (1982-)
 • Hao, Jianxiu (1935 -)
 • Hao, Ran (1925-2009)
 • He, Guoqiang (1943-)
 • He, Jingzhi (1924-)
 • He, Jiping (1951-)
 • He, Long (1896-1969)
 • He, Luting (1903-1997)
 • He, Ping (1957-)
 • He, Qifang (1912-1977)
 • He, Qinglian (1956-)
 • He, Xiangning (1878-1972)
 • He, Xin (1949-)
 • He, Yong (1969-)
 • He, Zizhen (1909-1984)
 • Hong, Xiannv (1927-)
 • Hong, Xuezhi (1913-2006)
 • Hou, Baolin (1917-1993)
 • Hou, Renzhi (1911-)
 • Hua, Guofeng (1921-2008)
 • Hua, Junwu (1915-2010)
 • Hua, Luogeng (1910-1985)
 • Hu, Angang (1953-)
 • Huang, Binhong (1865-1955)
 • Huang, Hua (1913-2010)
 • Huang, Huoqing (1901-1999)
 • Huang, Jiguang (1931-1952)
 • Huang, Jing (1912-1958)
 • Huang, Ju (1938-2007)
 • Huang, Kecheng (1902-1986)
 • Huang, Miaozi (1913-2011)
 • Huang, Shuqin (1939-)
 • Huang, Yanpei (1878-1965)
 • Huang, Yongsheng (1910-1983)
 • Huang, Yongyu (1924-)
 • Huang, Zhen (1909-1989)
 • Huang, Zhou (1925-1997)
 • Huang, Zongying (1925-)
 • Huang, Zuolin (1906-1994)
 • Huan, Xiang (1910-1989)
 • Hu, Feng (1902-1985)
 • Hu, Jintao (1942-)
 • Hu, Juewen (1895-1989)
 • Hu, Mei (1958-)
 • Hu, Na (1963-)
 • Hu, Ping (1947-)
 • Hu, Qiaomu (1912-1992)
 • Hu, Qili (1929-)
 • Hu, Sheng (1918-2000)
 • Hu, Yaobang (1915-1989)
 • Hu, Yuzhi (1896-1986)
 • Jia, Chunwang (1938-)
 • Jian, Bozan (1898-1968)
 • Jiang, Guangnai (1887-1967)
 • Jiang, Hua (1907-1999)
 • Jiang, Qing (1914-1991)
 • Jiang, Wen (1963-)
 • Jiang, Zemin (1926-)
 • Jiao, Guobiao (1963-)
 • Jiao, Juyin (1905-1975)
 • Jiao, Yulu (1922-1964)
 • Jia, Pingwa (1952-)
 • Jia, Qinglin (1940-)
 • Ji, Baocheng (1944-)
 • Ji, Chaozhu (1929-)
 • Ji, Dengkui (1923-1988)
 • Jin, Guantao (1947-)
 • Jin, Kemu (1912-2000)
 • Ji, Pengfei (1910-2000)
 • Ji, Xianlin (1911-2009)
 • Kang, Keqing (1911-1992)
 • Kang, Sheng (1898-1975)
 • Ke, Qingshi (1902-1965)
 • Ke, Yunlu (1946-)
 • Kong, Jiesheng (1951-)
 • Lai, Changxing (1958-)
 • Lang, Lang (1982-)
 • Lang, Ping (1960-)
 • Lao, She (1899-1966)
 • Lei, Feng (1940-1962)
 • Lei, Jieqiong (1905-2011)
 • Liang, Guanglie (1940-)
 • Liang, Shuming (1895-1988)
 • Liang, Sicheng (1901-1972)99
 • Liang, Xiaosheng (1949-)
 • Liao, Chengzhi (1908-1983)
 • Li, Changchun (1944-)
 • Li, Delun (1917-2001)
 • Li, Dequan (1896-1972)
 • Li, Desheng (1916-2011)
 • Li, Fuchun (1900-1975)
 • Li, Hongzhi (1951-)
 • Li, Ji (1922-1980)
 • Li, Jingquan (1908-1989)
 • Li, Jishen (1885-1959)
 • Li, Kenong (1899-1962)
 • Li, Keqiang (1955-)
 • Li, Keran (1907-1989)
 • Li, Kuchan (1899-1983)
 • Li, Lanqing (1932-)
 • Li, Lianjie (1963-)
 • Lin, Biao (1907-1971)
 • Lin, Boqu (1886-1960)
 • Lin, Fengmian (1900-1991)
 • Lin, Huiyin (1904-1955)
 • Li, Ning (1963-)
 • Lin, Liyun (1933-)
 • Lin, Qiaozhi (1901-1983)
 • Lin, Yifu (Justin Yifu Lin 1952-)
 • Li, Peng (1928-)
 • Li, Qun (1912-2012)
 • Li, Rui (1917-)
 • Li, Ruihuan (1934-)
 • Li, Shenzhi (1923-2003)
 • Li, Siguang (1889-1971)
 • Li, Tieying (1936-)
 • Liu, Anjun (1961-)
 • Liu, Baiyu (1916-2005)
 • Liu, Binyan (1925-2005)
 • Liu, Bocheng (1892-1986)
 • Liu, Chuanzhi (1944-)
 • Liu, Gang (1961-)
 • Liu, Haisu (1896-1994)
 • Liu, Heng (1954-)
 • Liu, Huan (1963-)
 • Liu, Huaqing (1917-2011)
 • Liu, Kaiming (1965-)
 • Liu, Lanbo (1904-1982)
 • Liu, Lantao (1910-1997)
 • Liu, Shaoqi (1898-1969)
 • Liu, Shikun (1939-)
 • Liu, Suola (1955-)
 • Liu, Xiang (1983-)
 • Liu, Xiaobo (1955-)
 • Liu, Xiaoqing (1951-)
 • Liu, Xinwu (1942-)
 • Liu, Yalou (1910-1965)
 • Liu, Zaifu (1941-)
 • Liu, Zhenyun (1958-)
 • Li, Weihan (1896-1984)
 • Li, Xiannian (1909-1992)
 • Li, Xuefeng (1907-2003)
 • Li, Yanhong (1968-)
 • Li, Yinhe (1952-)
 • Li, Yining (1930-)
 • Li, Zehou (1930-)
 • Li, Zhisui (1919-1995)
 • Li, Zuopeng (1914-2009)
 • Long, Xinmin (1946-)
 • Long, Yongtu (1943-)
 • Lou, Ye (1965-)
 • Lu, Dingyi (1906-1996)
 • Lu, Keng (1919-2008)
 • Luo, Gan (1935-)
 • Luo, Longji (1896-1965)
 • Luo, Ronghuan (1902-1963)
 • Luo, Ruiqing (1906-1978)
 • Luo, Zhongli (1948-)
 • Lu, Xinhua (1954-)
 • Lu, Yao (1949-1992)
 • Lv, Ji (1909-2002)
 • Lv, Zhengcao (1905-2009)
 • Ma, Haide (George Hatem 1910-1988)
 • Ma, Ji (1934-2006)
 • Ma, Jian (1953-)
 • Ma, Jun (1968-)
 • Ma, Ke (1918-1976)
 • Mang, Ke (1951-)
 • Mao, Dun (1896-1981)
 • Mao, Yisheng (1896-1989)
 • Mao, Yushi (1929-)
 • Mao, Zedong (1893-1976)
 • Ma, Sicong (1918-1987)
 • Ma, Wenrui (1912-2004)
 • Ma, Yinchu (1882-1981)
 • Mei, Lanfang (1894-1961)
 • Min, Anqi (Anchee Min 1957-)
 • Mo, Yan (1955-)
 • Mu, Qing (1921-2003)
 • Na, Ying (1967-)
 • Nie, Gannu (1903-1986)
 • Nie, Rongzhen (1899-1992)
 • Nie, Yuanzi (1921-)
 • Osman, Batur (1899-1951)
 • Ouyang, Hai (1940-1963)
 • Ouyang, Shanzun (1914-2009)
 • Ouyang, Yuqian (1889-1962)
 • Panchen, Lama Bainqen Erdeni Qoigyi Gyaincain (1938-1989)
 • Pan, Guangdan (1899-1967)
 • Pan, Hannian (1906-1977)
 • Pan, Tianshou (1897-1971)
 • Peng, Dehuai (1898-1974)
 • Peng, Peiyun (1929-)
 • Peng, Zhen (1902-1997)
 • Qian, Jiaju (1909-2002)
 • Qian, Qichen (1928-)
 • Qian, Sanqiang (1913-1992)
 • Qian, Xuesen (1912-2010)
 • Qian, Zhengying (1923-)
 • Qian, Zhongshu (1910-1998)
 • Qiao, Guanhua (1913-1983)
 • Qiao, Shi (1924-)
 • Qi, Baishi (1863-1957)
 • Qi, Benyu (1931-)
 • Qi, Gong (1912-2005)
 • Qin, Benli (1918-1991)
 • Qin, Jiwei (1914-1997)
 • Qin, Yi (1922-)
 • Qiu, Huizuo (1914-2002)
 • Qi, Yanming (1907-1978)
 • Rao, Shushi (1903-1975)
 • Rebiya, Kadeer (1947-)
 • Ren, Jiyu (1916-2009)
 • Ren, Wanding (1944-)
 • Rong, Yiren (1916-2005)
 • Rong, Zhijian (1942-)
 • Ru, Zhijuan (1925-1998)
 • Sai, Ke (1906-1988)
 • Seypidin, Azizi (1915-2003)
 • Shao, Yanxiang (1933-)
 • Sha, Qianli (1910-1982)
 • Sha, Ting (1904-1992)
 • Sha, Yexin (1939-)
 • Shen, Congwen (1902-1988)
 • Shen, Junru (1878-1963)
 • Shi, Liang (1900-1985)
 • Shi, Tiesheng (1951-2010)
 • Shi, Yongxin (1965-)
 • Shu, Ting (1952-)
 • Siqin, Gaowa (1950-)
 • Song, Ping (1917-)
 • Song, Qingling (1893-1981)
 • Song, Renqiong (1909-2005)
 • Su, Buqing (1902-2003)
 • Sun, Li (1913-2002)
 • Sun, Yefang (1908-1983)
 • Sun, Yu (1900-1990)
 • Su, Shaozhi (1923-)
 • Su, Shuyang (1938-)
 • Su, Tong (1963-)
 • Su, Xiaokang (1949-)
 • Su, Yu (1907-1984)
 • Tan, Dun (1957-)
 • Tang, Jiaxuan (1938-)
 • Tang, Wei (1979-)
 • Tan, Jiazhen (1909-2008)
 • Tan, Zhenlin (1902-1983)
 • Tao, Jin (1916-1986)
 • Tao, Siju (1935-)
 • Tao, Zhu (1908-1969)
 • Tian, Han (1898-1968)
 • Tian, Jiyun (1929-)
 • Tian, Zhuangzhuang (1952-)
 • Tie, Ning (1957-)
 • Tomur, Dawamat (1927-)
 • Tong, Dizhou (1902-1979)
 • Ulanfu (1906-1988)
 • Wang, Anyi (1954-)
 • Wang, Bingnan (1908-1988)
 • Wang, Chaowen (1909-2004)
 • Wang, Dan (1969-)
 • Wang, Daohan (1915-2005)
 • Wang, Dongxing (1916-)
 • Wang, Enmao (1912-2001)
 • Wang, Guangmei (1921-2006)
 • Wang, Hongwen (1935-1992)
 • Wang, Jiaxiang (1906-1974)
 • Wang, Jinxi (1923-1970)
 • Wang, Juntao (1958-)
 • Wang, Keping (1949-)
 • Wang, Kunlun (1902-1985)
 • Wang, Li (1900-1986)
 • Wang, Meng (1934-)
 • Wang, Renzhong (1917-1992)
 • Wang, Ruoshui (1926-2002)
 • Wang, Ruowang (1918-2001)
 • Wang, Shoudao (1906-1996)
 • Wang, Shuo (1958-)
 • Wang, Xiaobo (1952-1997)
 • Wang, Xuan (1937-2006)
 • Wang, Yao (1914-1989)
 • Wang, Zengqi (1920-1997)
 • Wang, Zhaoguo (1941-)
 • Wang, Zhen (1908-1993)
 • Wang, Zhizhi (1977-)
 • Wang, Zhongjun (1960-)
 • Wan, Li (1916-)
 • Wei, Guoqing (1913-1989)
 • Wei, Jingsheng (1950-)
 • Wei, Wei (1963-)
 • Wen, Jiabao (1942-)
 • Wu, Bangguo (1941-)
 • Wu'er, Kaixi (1968-)
 • Wu, Faxian (1914-2004)
 • Wu, Guanzheng (1938-)
 • Wu, Guanzhong (1919-2010)
 • Wu, Guixian (1938-)
 • Wu, Han (1909-1969)
 • Wu, Harry (1937-)
 • Wu, Jieping (1917-2011)
 • Wu, Jinglian (1930-)
 • Wu, Lengxi (1919-2002)
 • Wu, Tianming (1939-)
 • Wu, Wenying (1932-2007)
 • Wu, Xiuquan (1908-1997)
 • Wu, Xueqian (1921-2008)
 • Wu, Yi (1938-)
 • Wu, Yinxian (1900-1994)
 • Wu, Yonggang (1907-1982)
 • Wu, Yuzhang (1878-1966)
 • Wu, Zuguang (1917-2003)
 • Wu, Zuoren (1908-1997)
 • Xiao, Hua (1916-1985)
 • Xiao, Jinguang (1903-1989)
 • Xiao, Ke (1908-2009)
 • Xiao, Qian (1910-1999)
 • Xiao, San (1896-1983)
 • Xiao, Yang (1938-)
 • Xia, Yan (1900-1995)
 • Xie, Bingxin (1900-1999)
 • Xie, Bingying (1906-2000)
 • Xie, Fuzhi (1909-1972)
 • Xie, Jin (1923-2008)
 • Xie, Juezai (1883-1971)
 • Xi, Jinping (1953-)
 • Xi, Zhongxun (1913-2002)
 • Xu, Beihong (1895-1953)
 • Xu, Caihou (1943-)
 • Xu, Chi (1914-1996)
 • Xu, Deheng (1890-1990)
 • Xue, Muqiao (1904-2005)
 • Xu, Guangda (1908-1969)
 • Xu, Haifeng (1957-)
 • Xu, Jiatun (1916-)
 • Xu, Jinglei (1974-)
 • Xu, Shiyou (1905-1985)
 • Xu, Teli (1877-1968)
 • Xu, Wenli (1943-)
 • Xu, Xiangqian (1901-1990)
 • Xu, Yongyue (1942-)
 • Yang, Baibing (1920-)
 • Yang, Chengwu (1914-2004)
 • Yang, Dezhi (1911-1994)
 • Yang, Jiang (1911-)
 • Yang, Jianli (1963-)
 • Yang, Lan (1968-)
 • Yang, Lian (1955-)
 • Yang, Liwei (1965-)
 • Yang, Shangkun (1907-1998)
 • Yang, Xianyi (1915-2009)
 • Yang, Ying (1959-)
 • Yang, Yong (1913-1983)
 • Yang, Zhenning (1922-)
 • Yan, Jiaqi (1942-)
 • Yan, Jici (1901-1996)
 • Yan, Wenjing (1915-2005)
 • Yan, Xin (1950-)
 • Yao, Ming (1980-)
 • Yao, Wenyuan (1931-2005)
 • Yao, Yilin (1917-1994)
 • Ye, Fei (1914-1999)
 • Ye, Jianying (1897-1986)
 • Ye, Junjian (1914-1999)
 • Ye, Qianyu (1907-1995)
 • Ye, Qun (1917-1971)
 • Ye, Shengtao (1894-1988)
 • Ying, Ruocheng (1929-2003)
 • Yuan, Longping (1930-)
 • Yuan, Xuefen (1922-2011)
 • Yu, Guangyuan (1915-)
 • Yu, Hua (1960-)
 • Yu, Jie (1973-)
 • Yu, Pingbo (1900-1990)
 • Yu, Qiuli (1914-1999)
 • Yu, Qiuyu (1946-)
 • Zeng, Qinghong (1939-)
 • Zhang, Aiping (1910-2003)
 • Zhang, Boju (1898-1982)
 • Zhang, Bojun (1895-1969)
 • Zhang, Chaoyang (1964-)
 • Zhang, Chengzhi (1948-)
 • Zhang, Chunqiao (1917-2005)
 • Zhang, Dainian (1909-2004)
 • Zhang, Dingcheng (1898-1981)
 • Zhang, Guangdou (1912-)
 • Zhang, Haidi (1955-)
 • Zhang, Jie (1937-)
 • Zhang, Jinfu (1914-)
 • Zhang, Kangkang (1950-)
 • Zhang, Lan (1872-1955)
 • Zhang, Rong (Jung Chang 1952-)
 • Zhang, Ruimin (1949-)
 • Zhang, Shizhao (1881-1973)
 • Zhang, Tianyi (1906-1985)
 • Zhang, Wannian (1928-)
 • Zhang, Weiying (1959-)
 • Zhang, Wentian (1900-1976)
 • Zhang, Xiangshan (1914-2009)
 • Zhang, Xianliang (1936-)
 • Zhang, Xinxin (1953-)
 • Zhang, Xiruo (1889-1973)
 • Zhang, Yihe (1942-)
 • Zhang, Yimou (1951-)
 • Zhang, Youdai (1967-)
 • Zhang, Zhixin (1930-1975)
 • Zhang, Ziyi (1979-)
 • Zhao, Bandi (1966-)
 • Zhao, Dan (1915-1980)
 • Zhao, Jiping (1945-)
 • Zhao, Puchu (1907-2000)
 • Zhao, Shuli (1906-1970)
 • Zhao, Ziyang (1919-2005)
 • Zheng, Junli (1911-1969)
 • Zheng, Yi (1947-)
 • Zheng, Yuanjie (1955-)
 • Zheng, Zhenduo (1898-1958)
 • Zhong, Dianfei (1919-1987)
 • Zhou, Enlai (1898-1976)
 • Zhou, Erfu (1914-2004)
 • Zhou, Gucheng (1898-1996)
 • Zhou, Jianren (1888-1984)
 • Zhou, Libo (1908-1979)
 • Zhou, Peiyuan (1903-1993)
 • Zhou, Ruchang (1918-2012)
 • Zhou, Weizhi (1916-)
 • Zhou, Yang (1907-1989)
 • Zhou, Yongkang (1942-)
 • Zhou, Zhengyi (1961-)
 • Zhu, Chenghu (1952-)
 • Zhu, Dake (1957-)
 • Zhu, De (1886-1976)
 • Zhu, Guangqian (1897-1986)
 • Zhu, Kezhen (1890-1974)
 • Zhuo, Lin (1916-2009)
 • Zhu, Rongji (1928-)
 • Zhu, Xuefan (1905-1996)
 • Zou, Jiahua (1926-)
 • Bibliography